Privacy / AVG

Privacy / AVG

Opdrachtnemer treedt in het kader van de geldende privacywetgeving (AVG) op als verwerkingsverantwoordelijke van de (persoons)gegevens van Opdrachtgever.

Opdrachtnemer sluit de overeenkomst met Opdrachtgever (mede met het oog op het bepaalde in art 6.1.b van de AVG) voor het leveren van diensten zoals opgenomen in de offerte.

Ter uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat Opdrachtnemer minimaal beschikt over de hieronder opgesomde gegevens van Opdrachtgever, die bij Opdrachtnemer worden geregistreerd en verwerkt.
• (bedrijfs)naam en KvK-nummer
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres en ip-adres                                              
• geboortedatum (voor zover van toepassing)
• geslacht (voor zover van toepassing)
• bankrekeningnummer
• nationaliteit (voor zover van toepassing)
• gegevens van potentiële klanten/bezoekers van Opdrachtgever
• overige persoonsgegevens die Opdrachtgever vrijwillig verstrekt.

In het kader van de geldende privacywetgeving heeft Opdrachtgever recht op inzage, wijziging, vergetelheid, blokkering en/of verwijdering van de (verstrekte) (persoons)gegevens. In het geval Opdrachtgever van deze rechten gebruik wenst te maken, dient Opdrachtgever een daartoe strekkend verzoek op schriftelijke wijze aan het kantooradres van Opdrachtnemer te richten. Opdrachtnemer streeft ernaar een verzoek uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst af te handelen.

Voor de naleving van geldende privacywetgeving heeft Opdrachtnemer de AVG-conformiteit gedocumenteerd en zijn haar processen daarop ingericht.

Door akkoord te gaan met de offerte c.q. het samenwerkingsvoorstel verklaart Opdrachtgever bekend te zijn en in te stemmen met het bij Opdrachtnemer geldende privacy beleid.